Välkommen till det första årsmötet för Uppsala danspaviljong! Vi kommer att summera hur säsongen har varit och göra upp planer för vad som ska hända i framtiden. Vi bjuder på fika och är snabba med formaliteterna så att vi hinner diskutera allt kul vi planerar. Välkommen att bidra med tankar och ideer!

För att ha rösträtt behöver du vara medlem i föreningen och det blir genom att klicka på länken nedan och sedan betala 100 kr i medlemsskapsavgift.
http://dans.se/shop/?org=uppsala_danspaviljong%3Bevent%3D24682

Välkommen!
Rebecca/ Jerzy/ Henrik

Kallelse

Tid: Torsdag 27 november 2014 kl.19:00-21:00

Plats: Hemma hos Rebecca, hör av dig så får du mer info.

Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av övergripande verksamhetsplan.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) Två till fyra suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning
för en tid av ett år;
d) En revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;
e) Två till fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka
en skall utses till ordförande;
13. Övriga frågor.